Nemáte vybranou velikost

Obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenie

I.1 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2014 a vzťahujú sa na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Buzz, sro, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 1074/30, PSČ 150 00 (ďalej len "Predávajúci") a Kupujúcim realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode Predávajúceho na adrese www.urbanlux.sk ( "Internetový obchod"), resp. na služby ponúkané a poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponukou a predajom tovaru.

I.2 Tieto obchodné podmienky sú v súlade s § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník"), neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu postupom podľa článku II týchto obchodných podmienok (ďalej len "Kúpna zmluva"), ak sa Kupujúci s Predávajúcim výslovne nedohodli na odlišnej úprave.

I.3 Ak nie je v týchto obchodných podmienkach alebo medzi stranami vyslovene dohodnuté inak, práva a povinnosti strán vzťahujúce sa k tovaru sa využijú obdobne aj pre poskytovanie služieb.

I.4 Tieto obchodné podmienky sa primerane použijú aj na uzatváranie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (tj. Telefonicky, faxom, e-mailom a pod.).

I.5 Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či doplňovať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z Kúpnych zmlúv uzatvorených pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Článok II

Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

II.1 Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorú predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je tiež označenie tovaru a opis jeho vlastností, zloženia materiálu, údaj o konečnej cene v slovenskej mene vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovej dostupnosti, nákladoch na dodanie tovaru a informácie o spôsobe použitia, ak je to s ohľadom na charakter tovaru potrebné. Toto nie je na ujmu možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

II.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby či obdobné plnenia, použijú sa primerané ustanovenia týchto obchodných podmienok vzťahujúce sa na úpravu predaja tovaru, ak nie je výslovne stanovené inak.

II.3 Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov, zvolenie spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

II.4 Kupujúcemu je pred odoslaním (potvrdením) objednávky kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar a služby vložené do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a činí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.

II.5 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju Kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej marné uplynutie má za následok, že sa objednávka Kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

II.6 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúceho Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu alebo v objednávke.

II.7 Kúpna zmluva je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia prijatia (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby v súlade s Kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami a Kupujúcemu vznikne povinnosť tento tovar a súvisiace služby prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

II.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzavretá, pokiaľ objednávka Kupujúceho nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Predávajúcemu.

II.9 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Tovare, jeho cene alebo termínu dodania, popr. ak je Tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe Kúpnej zmluvy.

II.10 Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred jej uzatvorením. Tieto obchodné podmienky sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: http://www.urbanlux.cz/obchodni-podminky a sú tiež Kupujúcemu zaslané v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia (akceptácie) objednávky podľa článku II.6 týchto obchodných podmienok.

II.11 Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním a plnením Kúpnej zmluvy sú hradené výlučne Kupujúcim.

Článok III

Dodacie a platobné podmienky

III.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar na odoslanie príslušnému poštovému prepravcovi do troch až piatich pracovných dní od pripísania kúpnej ceny a nákladov na Účet Predávajúceho (účet vedený v ČSOB, č. Ú .: 209909362/0300, IBAN: CZ37 0300 0000 0002 0990 9362) v prípade, že je tovar na sklade. U neskladového tovar bude termín dodania a platby medzi Predávajúcim a Kupujúcim riešený individuálne.

III.2 Spôsoby doručenia a platba, pokiaľ nie je v Internetovom obchode uvedené inak:

III.2.1 Doručenie tovaru. Tovar bude spoločnosťou GLS. Odovzdanie je realizované na adrese uvedenej v objednávke. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Tovar je expedovaný formou balíku doručovaný na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. K odbaveniu dochádza zvyčajne do 24 hodín. Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky je zdarma v prípade, že celková hodnota objednávky prekročí sumu (EUR), v opačnom prípade je cena za poštovné a balné (EUR) (GLS) alebo (EUR) (PPL). V prípade, že Kupujúci z nejakého dôvodu nestihne vyzdvihnúť zásielku načas, Predávajúci ju na žiadosť Kupujúceho odošle opakovane; v opačnom prípade sú nevyzdvihnuté zásielky vrátené Predávajúcemu automaticky stornované.

III.2.2 Platba za doručený tovar: Platba za tovar bude Kupujúcim realizovaná prostredníctvom dobierky, tj. bude uhradená Kupujúcim prepravcovi v okamihu odovzdania tovaru na adrese Kupujúceho alebo na príslušnej pobočke Slovenskej pošty, bankovým prevodom alebo platbou online prostredníctvom PayU.

III.3 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. Ak je poškodenie spôsobené prepravou Kupujúcim zistené až po prevzatí tovaru, musí Kupujúci ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho e-mailom na adrese info@urbanlux.cz.

III.4 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí tovaru riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci písomne ​​na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu prevzatého tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade. Ak nie je možné tovar prezrieť pri jeho prevzatí, je tak Kupujúci povinný urobiť ihneď po tom a oznámiť zistené vady Predávajúcemu v súlade s článkom V týchto obchodných podmienok.

III.5 Ceny za tovar sú platné v okamihu vytvorenia objednávky a sú uvedené v českých korunách vrátane príslušnej sadzby DPH a zodpovedajú cenám uvedeným v Internetovom obchode. Platby za doručenie sú účtované v súlade s príslušnými ustanoveniami článku III.2 tejto zmluvy.

III.6 Pri výmene tovaru, kde dochádza k rozdielu cien medzi pôvodne dodaným tovarom a novým tovarom, nie je predávajúci povinný Kupujúcemu rozdielnu čiastku vracať.

Článok IV

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

IV.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné aj vtedy, ak je odstúpenie posledný deň lehoty odoslané Predávajúcemu na adresu: Buzz, s .r. o., Ringhofferova 115/1 (areál Siemens), 155 21 Praha 5 - Zličín. Pri odstúpení Predávajúci odporúča Kupujúcemu formulovať list napríklad v nasledujúcom znení: "Odstupujem bez uvedenia dôvodu od zmluvy zo dňa (uveďte dátum nákupu podľa nákupného dokladu) a požadujem vrátenie kúpnej ceny za tovar na adresu alebo bankový účet (uveďte číslo účtu)." s pripojením dát, mena a priezviska Kupujúceho a jeho podpisu. Kupujúci žiada Predávajúceho neposielať vrátený tovar na dobierku. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zruší.

IV.2 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe alebo záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie kúpnej zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.

IV.3 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného Tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal , rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

IV.4 Ak však Kupujúci zvolil pri objednaní Tovaru iný, ako najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na svojom Internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

IV.5 Tovar je Kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, resp. akékoľvek opotrebenie či poškodenie tovaru nad rámec bežného vyskúšaniu tovaru pri bežnom nákupe v kamennom obchode.

IV.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade takéhoto tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu; tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; tovar v uzavretom obale, ktorý Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Kupujúci nemôže ďalej odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy ; od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy a od zmluvy o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenej Kupujúcim na jeho žiadosť.

Článek V

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

V.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predaný tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri jeho prevzatí má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa, že tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V.2 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri Tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

V.3 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ktorú Kupujúcemu garantuje, že tovar bude po túto dobu spôsobilý na použitie na obvyklý alebo dohodnutý účel alebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tie isté účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Ak určuje Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia. Ak si však dohodnú strany inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dohodnutie strán.

V.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu poštou zaslaním na adresu Buzz, s.r.o., Ringhofferova 115/1 (areál Siemens), 155 21 Praha 5 - Zličín alebo info@urbanlux.cz. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod Tovaru predložením faktúry, Kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, popr. záručným listom, ak bol ku Tovaru vystavený. Pokiaľ nie je Kupujúci schopný potrebné doklady predložiť, je povinný uzavretie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom. Kupujúci môže uviesť tiež spôsob, akým si predstavuje reklamáciu vybaviť (vrátenie peňazí, výmena tovaru a pod.).

V.5 Ak nemá tovar dohodnuté či obvyklé vlastnosti podľa článku V.1 týchto obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

V.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V.7 Reklamácia tovaru vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do tridsiatich (30 ) dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v tejto lehote je Predávajúci povinný Kupujúceho vyrozumieť o spôsobe vybavenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Pri odstraňovaní vady Predávajúci nezodpovedá za dáta uložené na nosičoch dát.

V.8 V prípade straty gombíka s krokodílom, ktorý spája opasok s topánkou Crocs, nie je potrebné tovar reklamovať - ​​stačí zaslať správu na e-mail info@urbanlux.cz a požiadať o náhradný gombík, ktorý predávajúci zašle bez zbytočného odkladu na adresu uvedenú Kupujúcim.

V.9 Ak je Kupujúcemu doručený iný než objednaný tovar, má Kupujúci právo na výmenu tohto tovaru. Náklady súvisiace s výmenou tovaru sú hradené Predávajúcim.

V.10 Záruka za akosť, ani nároky Kupujúceho z chybného plnenia sa neuplatňujú pri Tovare

V.10.1 predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

V.10.2 na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

V.10.3 pri použitom Tovare za vadu zodpovedajúcu miernemu používaniu alebo opotrebovaniu, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim,

V.10.4 ktorého používanie bolo v rozpore s návodom na obsluhu alebo ak to vyplýva z povahy veci;

V.10.5 ktorý bolo úplne alebo čiastočne spotrebovaný (napr. Batérie a pod.).

Článok VI

Ochrana osobných údajov

VI.1 Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne spojenie), a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie zmluvných povinností a ponúkanie obchodu a služieb. Predávajúceho, jeho dcérskych spoločností či materskej spoločnosti, a to na dobu, po ktorú bude predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť.

VI.2 Poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté inému subjektu ako Predávajúcemu, jeho dcérskym spoločnostiam, materskej spoločnosti či jeho spracovateľovi osobných údajov. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a nie sú zdieľané so žiadnymi tretími osobami.

VI.3 Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o informáciu, akým spôsobom sú jeho osobné údaje spracovávané a Predávajúci je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie informácie požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu.

VI.4 Kupujúci má právo sa obrátiť na predávajúceho, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom, a žiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo nápravu; inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

VI.5 Kupujúci, ktorý nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účel uvedený v článku VI.1 týchto obchodných podmienok, môže písomne ​​požiadať Predávajúceho o ich odstránenie z databázy.

VI.6 Kupujúci vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy.

Článek VII

Záverečné ustanovenia

VII.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou či týmito obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VII.2 V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku IV a V týchto obchodných podmienok, Kupujúcemu zostanú zachované len zákonné práva v rozsahu podľa platných právnych predpisov.

VII.3 Materiály publikované v Internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.