Článok I
Úvodné ustanovenia
I.1 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2014 a vzťahujú sa na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Buzz, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Zborovská 1074/30, PSČ 150 00 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode Predávajúceho na adrese www.urbanlux.cz („Internetový obchod“), resp. na služby ponúkané a poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponúkaním a predajom tovaru.

I.2 Tieto obchodné podmienky sú v súlade s § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu postupom podľa článku II týchto obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“), pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim výslovne nedohodli na odlišnej úprave.

I.3 Ak nie je v týchto obchodných podmienkach alebo medzi stranami výslovne dohodnuté inak, práva a povinnosti strán vzťahujúce sa na tovar sa použijú obdobne aj na poskytovanie služieb.

I.4 Tieto obchodné podmienky sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (tj. telefonicky, faxom, e-mailom a pod.).

I.5 Znenie týchto obchodných podmienok môže Predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z Kúpnych zmlúv uzavretých pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Článok II
Spôsob uzavretia Kúpnej zmluvy
II.1 Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj označenie tovaru a popis jeho vlastností, zloženie materiálu, údaj o konečnej cene v slovenskej mene vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovej dostupnosti, nákladoch na dodanie tovaru a informácie o spôsobe použitia, ak je to s ohľadom na charakter tovaru potrebný. Toto nie je na ujmu možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

II.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby či obdobné plnenie, použijú sa primerane ustanovenia týchto obchodných podmienok vzťahujúce sa k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne stanovené inak.

II.3 Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

II.4 Kupujúcemu je pred odoslaním (potvrdením) objednávky kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar a služby vložené do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a robí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

II.5 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je Predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju Kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka Kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

II.6 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúceho Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu alebo v objednávke.

II.7 Kúpna zmluva je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia prijatia (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby v súlade s Kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami a Kupujúcemu vznikne povinnosť tento tovar a súvisiaca služby prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

II.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ objednávka Kupujúceho nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak sa jedná o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Predávajúcemu.

II.9 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Tovare, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je Tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupné. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe Kúpnej zmluvy.

II.10 Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzavretím. Tieto obchodné podmienky sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: http://www.urbanlux.sk/obchodne-podmienky a sú tiež Kupujúcemu zaslané v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia (akceptácie) objednávky podľa článku 2.6 týchto obchodných podmienok.

II.11 Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním a plnením Kúpnej zmluvy sú hradené výlučne Kupujúcim.

Článok III
Dodacie a platobné podmienky
III.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar na odoslanie príslušnému poštovému prepravcovi do troch až piatich pracovných dní od pripísania kúpnej ceny a nákladov na Účet Predávajúceho (SK1775000000004024585224) v prípade, že je tovar skladom. Pri neskladovom tovare bude termín dodania a platby medzi Predávajúcim a Kupujúcim riešený individuálne.

III.2 Spôsoby doručenia a platba, pokiaľ nie je v Internetovom obchode uvedené inak:

III.2.1 Doručenie tovaru. Tovar bude dodaný jednou z ponúkaných dopravných metód. Odovzdanie je realizované na adrese v objednávke. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Tovar je expedovaný formou obchodného balíka Slovenskej pošty (Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Do balíkovne) alebo prostredníctvom služby PPL, služby DoDo, služby GLS, služby Zásielkovňa a doručovaný na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. K odbaveniu dochádza obvykle počas 3-5 pracovných dní. Poštovné a balné v rámci Českej republiky je zadarmo v prípade, že celková hodnota objednávky prekročí čiastku 1 500 Sk, v opačnom prípade je účtovaná cena za poštovné a balné vo výške špecifikovanej v priebehu nákupu v Internetovom obchode.
V prípade, že Kupujúci z nejakého dôvodu nestihne vyzdvihnúť zásielku včas, Predávajúci ju na žiadosť Kupujúceho odošle opakovane; v opačnom prípade sú nevyzdvihnuté zásielky vrátené Predávajúcemu automaticky stornované.


III.2.2 Platba za doručený tovar: Platba za tovar bude Kupujúcim realizovaná prostredníctvom dobierky, tj bude uhradená Kupujúcim prepravcovi v okamihu odovzdania tovaru na adrese Kupujúceho alebo na príslušnej pobočke Slovenskej pošty, bankovým prevodom alebo platbou online prostredníctvom platobnej brány ČSOB.

III.3 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto dopravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. Ak je poškodenie spôsobené prepravou Kupujúcim zistené až po prevzatí tovaru, musí Kupujúci ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho emailom na adrese info@urbanlux.cz.

III.4 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí tovaru riadne prezrieť skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu prevzatého tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade. Ak nie je možné tovar prezrieť pri jeho prevzatí, je tak Kupujúci povinný urobiť bezodkladne potom a oznámiť zistené vady Predávajúcemu v súlade s článkom V týchto obchodných podmienok.

III.5 Ceny za tovar sú platné v okamihu vytvorenia objednávky a sú uvedené v slovenských Korunách príslušné sadzby DPH a zodpovedajú cenám uvedeným v Internetovom obchode. Platby za doručenie sú účtované v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 3.2 tejto Zmluvy.

III.6 Pri výmene tovaru, kde dochádza k rozdielu cien medzi pôvodne dodaným tovarom a novým tovarom, nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu rozdielnu čiastku vracať.

Článok IV
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
IV.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné aj vtedy, ak je odstúpenie posledný deň lehoty odoslané Predávajúcemu na nasledujúcu adresu: Buzz, s.r.o., Ringhofferova 115/1 (areál Siemens), 155 21 Praha 5 – Zličín. Pri odstúpení Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť vzorový formulár pre odstúpenie či formulovať list napríklad nasledujúceho znenia: „Odstupujem bez uvedenia dôvodu od zmluvy zo dňa (uveďte prosím dátum nákupu podľa nákupného dokladu) a požadujem vrátenie kúpnej ceny za tovar na adresu alebo bankový účet (uveďte prosím číslo účtu).“ s pripojením dátumu, mena a priezviska Kupujúceho a jeho podpisu. Kupujúci žiada Predávajúceho nezasielať vrátený tovar na dobierku. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

IV.2 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe alebo záručného listu (pokiaľ je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.

IV.3 Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného Tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal , rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

IV.4 Ak však Kupujúci zvolil pri objednaní Tovaru iný, než najlacnejší spôsob dodania, ktorý Predávajúci na svojom Internetovom obchode ponúka, vráti Predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

IV.5 Tovar je Kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, resp. akékoľvek opotrebenie či poškodenie tovaru nad rámec bežného vyskúšania tovaru pri bežnom nákupe v kamennom obchode.

IV.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade takého tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu; tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; tovar v uzavretom obale, ktorý Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Kupujúci nemôže ďalej odstúpiť od Kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal, o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy ; od zmluvy o poskytovaní služieb, pokiaľ boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy a od zmluvy o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenej Kupujúcim na jeho žiadosť.

Článok V
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
V.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predaný tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri jeho prevzatí má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, že sa tovar hodí na účel, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, že tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnostiže tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V.2 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri Tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

V.3 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ktorú Kupujúcemu garantuje, že tovar bude po túto dobu spôsobilý na použitie na obvyklý alebo dohodnutý účel alebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tie isté účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Ak určuje Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia. Ak však strany dojednajú inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dojednanie strán.

V.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu poštou zaslaním na adresu Buzz, s.r.o., Ringhofferova 115/1 (areál Siemens), 155 21 Praha 5 - Zličín alebo info@urbanlux.cz. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod Tovaru predložením faktúry, Kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, popr. záručným listom, pokiaľ bol k Tovaru vystavený. Pokiaľ nie je Kupujúci schopný potrebné doklady predložiť, je povinný uzatvorenie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom. Kupujúci môže uviesť aj spôsob, akým si predstavuje reklamáciu vybaviť (vrátenie peňazí, výmena tovaru a pod.).

V.5 Ak nemá tovar dohodnuté či obvyklé vlastnosti podľa článku 5.1 týchto obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; nie je to možné, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

V.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V.7 Reklamácia tovaru vrátane odstránenia vady musí byť vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do tridsiatich (30) ) dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v tejto lehote je Predávajúci povinný Kupujúceho upovedomiť o spôsobe vybavenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

V.8 V prípade straty gombíka s krokodílom, ktorý spája opasok s topánkou Crocs, nie je potrebné tovar reklamovať - stačí zaslať správu na e-mail info@urbanlux.sk a požiadať o gombík náhradný, ktorý Predávajúci zašle bez zbytočného odkladu na adresu uvedenú Kupujúcim .

V.9 Ak je Kupujúcemu doručený iný ako objednaný tovar, má Kupujúci právo na výmenu tohto tovaru. Náklady súvisiace s výmenou tovaru sú hradené Predávajúcim.

V.10 Záruka za akosť ani nároky Kupujúceho z chybného plnenia sa nepoužijú pri Tovare

V.10.1 predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,

V.10.2 na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

V.10.3 pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim,

V.10.4 ktorého užívanie bolo v rozpore s návodom na obsluhu alebo pokiaľ to vyplýva z povahy veci;

V.10.5 ktoré bolo úplne alebo sčasti spotrebované (napr. batérie a pod.).

Článok VI
Ochrana osobných údajov
VI.1 Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VI.2 Zásady spracovania osobných údajov, vrátane problematiky ukladania tzv. cookies na počítač Kupujúceho, sú obsiahnuté v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov, s ktorým Kupujúci vyslovuje súhlas v rámci každej jednotlivej objednávky.

VI.3 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúcemu udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu, za účelom a na dobu uvedenú v Zásadách spracovania osobných údajov.

VI.4 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
VII.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou či týmito obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VII.2 V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku IV a V týchto obchodných podmienok, Kupujúcemu zostanú zachované len zákonné práva v rozsahu podľa platných právnych predpisov.

VII.3 Materiály publikované v Internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

VII.4 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov zo zmluvy s Predávajúcim v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz). Kupujúci má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu z Kúpnej zmluvy, ktoré môže začať on-line prostredníctvom európskej platformy pre riešenie sporov on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).