Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov spracovávania osobných údajov a ich ochrany. Kompletné informácie nájdete tu (pdf). Rešpektujeme vaše právo na súkromie a ochrana týchto práv je pre nás dôležitá. Aby sme vysvetlili, ako zhromažďujeme, ukladáme a používame vaše osobné údaje, prijali sme tieto zásady ich spracovania.

Kto spracováva vaše údaje?
Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať spoločnosť Buzz s.r.o. (IČO: 275 88 921, Zborovská 30, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe), prevádzkovateľ internetového obchodu Urbanlux.

Aké osobné údaje spracovávame?
Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb (napr. v rámci objednávky nášho tovaru, či prihlásením sa na odber newsletterov), resp. uzavretie zmluvy o užívaní tejto služby.

Ide tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii k niektorej z našich služieb, a to: meno a priezvisko, e-mail, kontaktná a/alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, platobné údaje, profilové informácie, ďalšie údaje vami dobrovoľne vyplnené (napr. v kontaktnom formulári) a ďalej údaje, ktoré získavame tým, že používate naše služby: IP adresa, súbory cookies.

Prečo spracovávame osobné údaje?
Osobné údaje spracovávame, aby sme vám mohli poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem (navštívením našich stránok, objednaním tovaru, odoberaním newsletterov, zaslaním dotazu atď.).

Údaje spracovávame za účelom:

komunikácia s vami
zasielanie obchodných oznámení
spracovanie analýz a vykonávanie meraní
zlepšovanie kvality našich služieb
Po akú dobu údaje spracovávame?
Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu. Údaje získané v rámci registrácie, pokiaľ je možné túto službu využívať aj bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, potom spracovávame po dobu využívania registrovanej služby a ďalej obvykle 6-12 mesiacov po jej zrušení. Následne sa obvykle ukladajú po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh. Údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára, resp. získané v súvislosti so zaslaním Vášho dotazu zbierame a ukladáme po dobu cca 6 mesiacov od získania týchto údajov.

Kedy nie je potrebný súhlas na spracovanie údajov:
V prípade poskytnutia služby či produktu, splnenia právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov či spracovania, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, k zaisteniu bezpečnosti našich webov, atď.). Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov.

Som povinný poskytovať spomínané osobné údaje?
Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Pre sprístupnenie niektorých služieb je odovzdanie určitých osobných údajov vyžadované.

Spracovanie osobných údajov, často iba v anonymizovanej podobe bez toho, aby sme boli vôbec schopní vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje poskytovať naše služby a tieto neustále zlepšovať. V prípade neudelenia súhlasu, príp. jeho dodatočného odvolania, sa môže stať, že vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej poskytovať, popr. vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu či kvalite.

Kontakt
V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov prosím využite e-mail osobniudaje@urbanlux.cz alebo nám ho odošlite doporučene na adresu: Buzz, s. r. o., Zborovská 30, 150 00, Praha 5. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť , aby ste nám vhodným spôsobom preukázali vašu totožnosť pre overenie vašej identity. Jedná sa o preventívne bezpečnostné opatrenia na zamedzenie prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona bude všetka komunikácia s vami monitorovaná.

Žiadosti
Ak si prajete požiadať o výpis osobných údajov, alebo ich vymazanie, zašlite nám vyplnený formulár. Urobiť tak môžete buď elektronicky na e-mail osobniudaje@urbanlux.cz, alebo doporučene poštou na adresu Buzz, s. r. o., Zborovská 30, 150 00, Praha 5.